Hunanatgyfeiriad Teleofal

Rhan 1 o 9 Gwybodaeth am y Gwasanaeth

Bydd y teclyn ‘Hunan Atgyfeirio' hwn yn caniatau i chi lenwi'r ffurflen ar-lein ac archebu'r offer sy'n addas ar gyfer eich anghenion ar-lein, heb fod angen asesiad ffurfiol.

Y teclyn hunanasesu hwn yw'r dull cyflymaf a rhwyddaf o gael mynediad i wasanaethau Teleofal Sir Ddinbych. Bydd yn ofynnol i chi ddarparu:-

  • Gwybodaeth am eich sefyllfa megis y math o eiddo, math o wresogi, os ydych wedi dioddef gorlifiad yn ddiweddar
  • rhywfaint o wybodaeth bersonol megis dyddiad geni, cyflyrau meddygol
  • manylion cyswllt teulu, cyfeillion neu gymdogion a allai helpu neu ddal allwedd ar gyfer mynediad i'ch eiddo
  • enw eich meddygfa os ydych wedi cofrestru gyda Meddyg.
Bydd hyn yn caniatau i ni benderfynu pa gyfarpar fydd yn addas i chi, neu os yw eich anghenion yn gofyn am ragor o asesu ar gyfer offer arbenigol.

Taliadau Gwasanaeth

£180 y flwyddyn
Gellir talu hyn mewn rhandaliadau misol.
Nid oes unrhyw gostau gosod na chynnal a chadw

Nodwch: Os ydych yn derbyn budd-dal tai (h.y. yn cael arian gan Gyngor Sir Ddinbych i helpu i dalu eich rhent, neu ran ohono) bydd y taliadau rhentu'n cael eu hepgor.


A ydych chi'n cwblhau'r cais hwn ar ran rhywun arall? (angenrheidiol)
Ydyn nhw wedi rhoi caniaad i chi gwblhau'r cais hwn ar eu rhan? (angenrheidiol)